Välkommen till SP-Stiftelsen i Norrköping

SP-Stiftelsen grundades 1989 i Norrköping av målarmästare Stellan Palm (1917-2008) med syftet att hjälpa utsatta barn och ungdomar, genom att främja vård och uppfostran och ge understöd och förbereda för undervisning och utbildning samt utöva hjälpverksamhet.

Stiftelsen har bedrivit hjälpverksamhet för barn och ungdomar i Peru, Kina, Lettland, Estland och inte minst i Sverige. Exempel på mottagare under de senaste åren har varit Unicef, Childhood, Barncancerfonden, Bua Gården, Kriminalvården, Vrinnevisjukhuset m.fl.

 

 

Vem var målarmästaren Stellan Palm?

Dag Stellan Bernhard Palm föddes den 14 juli 1917 i Ljusfallshammar, Finspångs Kommun, mamma och pappa var Ruth och Bernhard Palm, Stellan som blev det dagliga tilltalsnamnet och var äldst i en barnaskara på 3 syskon en syster och en bror. 1927 flyttade familjen till Norrköping på grund av dåligt med arbete i Ljusfallshammar. Stellan började på söndags-och aftonskola på Ebersteinska skolan som kom att sedermera betyda mycket att lära sig att imitera trä och marmor. Pappa Bernhard som nu jobbade med möbelmålning som sedan kom att utökades till att omfatta allt inom dekorations- och övrigt målningsarbete och där Stellan sedan fortsatte med att utveckla företaget.

Tidigt kom KFUM att vara en viktig del i Stellans liv och där särskilt musiken i form av fiolspel och sång, och kontakten med missionärer från olika världsdelar som genom sina upplevelser gav Stellan mycket att tänka på, det har följt honom hela livet hur orättvist det är i världen och mycket elände som drabbar alla och i synnerhet barn, Stellan tog kontakt med Eric Lundqvist (1935-2009) som var kyrkoherde i hemförsamlingen Borgs församling i Norrköping. Erik kom att betyda mycket för Stellan och var en färdledare och gav även färdriktningen för Stiftelsens framtida verksamhet. Det första stora projektet var hjälp med att köpa en tomt för ett skolbygge i stadsdelen Magdalena i Peru, Sydamerika som sedan har följts av hjälp till byggande av skolor i Kina, och stöd till barnhem för minderåriga i Warszawa och runt om i världen.

Stiftelsen jobbar idag vidare med olika projekt framför allt mer i vår närhet där vi också ser ett mycket stort behov av stöd i olika former.

 

Utdrag av stadgar för SP-Stiftelsen

§1
Stiftelsens namn är SP-Stiftelsen

§2
Stiftelsen har till huvudsakligt syfte att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för
beredande av undervisning eller samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.

§3
Stiftelsens medel skall placeras att god avkastning erhålles utan att kravet på betryggande säkerhet äventyras.

§4
Årligen i efterskott skall av behållen avkastning av stiftelsens tillgångar utdelas minst 80%, medan
återstoden skall läggas till kapitalet.

§5
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse, vars säte skall vara i Norrköpings kommun.

§6
Stiftelsen skall bestå av högst 5 ordinarie ledamöter och högst 2 suppleanter.

§7
Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av SP-Stiftelsens styrelse.

§8
Styrelsen väljer inom sig ordförande samt övriga funktionärer.

§9
Styrelsen är beslutsför då 3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av någon av övriga ledamöter.

§10
Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 0m tillsyn av stiftelse.

§11
Dessa stadgar har antagits av SP-Stiftelsens styrelse efter Kammarkollegiets godkännande av permutation av §§ 7

Vem kan ansöka om medel från stiftelsen?

Stiftelsen jobbar med olika projekt framför allt i vår närhet där vi också ser ett mycket stort behov av stöd i olika former. Medel från Stiftelsen kan sökas av organisationer, myndigheter, föreningar mm. Stiftelsen har idag inte möjlighet att hantera privatpersoner.

 

Så här skickar du in din ansökan till SP-Stiftelsen

Ansökan om medel från Stiftelsen kan göras enligt något av följande tre alternativ:
1. Fyll i formuläret nedan
2. Maila din ansökan till info@spstiftelsen.se
3. Posta din ansökan till SP-Stiftelsen, Box 7098, 600 07 Norrköping

    Jag godkänner webbplatsens integritetspolicy.[acceptance]